Temel Bilimler Bölümü

Bölüm bünyesinde 3 Anabilim Dalı yer almaktadır. 

Balıkçılık Temel Bilimler A.B.D
Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı kıyı suları ve açık denizlerdeki balıkların sistematiği, anatomisi, fizyolojisi, ekolojisi ve davranış biyolojisi ile ilgili çalışmaları kapsar. Ayrıca balık yumurta ve larvalarının tespiti ve populasyon özelliklerini inceler. Denizlerimizdeki ekonomik türlerin belirlenmesi ve bunların sürdürülebilir kullanımı ile ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. 
 
İlgi Alanları
-Doğal akuatik alanların korunması ve bu alanların ekonomik kullanımı
-Sulardaki canlı organizmaların tanımı ve bunların ortam ile olan ilişkileri
-Endüstriyel, Evsel ve Tarımsal kaynaklı çevresel olumsuzlukların canlı organizmalar üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenmesi
-İstilacı türler ve ekosistem üzerine etkileri
 
Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Halit FİLİZ
Öğretim Üyeleri:
Doç. Dr. Gökçen BİLGE
Doç. Dr. Tülin ÇOKER
Araştırma Görevlileri:
Araş. Gör. Dr. Sercan YAPICI

Deniz Biyolojisi A.B.D
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı deniz ve lagüner sahalarla ilgili su kalitesi, oşinografi, plankton ve ekotoksikoloji ile ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmaktadır. Gerek Muğla kıyılarında gerekse diğer denizlerimizde önemli projeler ile çalışmalar sürdürülmektedir. Denizel planktonik ve omurgasız canlıların tür çeşitliliği ve dağılımı incelenmekte, evsel ve endüstriyel kirleticilerin canlılar üzerindeki olumsuz etkileri belirlenmektedir. 
 
İlgi Alanları
-Denizlerimizin ekonomik önemi olan türlerin stokları
-Denizlerimizde biyoçeşitlilik
-Su kalitesi ve deniz kirlenmesinin izlenmesi
-Deniz canlılarının biyoekolojileri ve üreme periyotlarının incelenmesi
-Ekotoksikolojik çalışmalar yapılması
-Nesli azalan türleri koruma ve izleme çalışmaları
-Su hareketlerinin izlenmesi ve su canlılarına etkileri
-Su ürünleri populasyon dinamikleri
-Akuatik mikrobiyoloji ve bakteriyel çeşitlilik
 
Anabilim Dalı Başkanı:
Doç. Dr. Murat YABANLI
Öğretim Üyeleri:
Doç. Dr Bahadır Önsoy
Doktor Öğretim Üyesi Nurçin KİLLİ
Araştırma Görevlileri:
Araş. Gör. Dr. Aykut YOZUKMAZ

İçsular Biyolojisi A.B.D
İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı göller, baraj gölleri, sulak alanlar, akarsular ve lagüner sahaların hidrografisi, biyolojik çeşitliliği, mevcut stokların sürdürülebilir kullanımı üzerine araştırmalar yapmaktadır. Tatlısu kaynaklarının su kalitesi ve kirlilik durumu analiz edilmekte ve çözüm önerileri sunulmaktadır. Sadece Muğla Bölgesi değil diğer bölgelerimizdeki içsu alanları ile ilgili projelere de imza atılmaktadır.  
 
İlgi Alanları
-Göller, barajlar ve akarsulardaki bakteri, plankton, makrofit, omurgasız ve balıkların ekolojileri ve biyolojileri
-Populasyon dinamiği
-Biyolojik çeşitlilik
-İç sularda su kalitesi ve ötrofikasyon problemleri
-Göl ve akarsuların restorasyonu
-Sulak alanların sürdürülebilir kullanımı
-Algal toksinler
 
Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Ali Serhan TARKAN
Öğretim Üyeleri:
Doç. Dr. Hüseyin ŞAŞI
Doç. Dr. Nedim ÖZDEMİR
Araştırma Görevlileri:
Araş. Gör. Dr. Nildeniz TOP KARAKUŞ
>